จ.ยโสธร สัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ห้องประชุมสีเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยโสธร” ตามโครงการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยโสธร ที่โรงแรมภูดิน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พร้อมมอบเกียรบัตรให้กับผู้เข้ารับการสัมมนาทั้งหมด พร้อมบรรยายพิเศษ

นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2560 ตามโครงการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันนี้ นางกมลพร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งการบรรยาย การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ผ่านกลยุทธ์ทั้ง on line on air on ground พร้อมฝึกปฏิบัติ การฝึกภาคสนามในพื้นที่จริงของเกษตร ที่ประสบผลสำเร็จ เช่น แปลงทุ่งกระเจียวหวาน บ้านโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว ชมหมู่บ้านวิถีพอเพียง วิถีภูไท บ้านห้องแซง ตำบลห้องแชง อำเภอเลิงนกทา โดยวิทยากร อาจารย์มนัสกวิน ชางประยูร และคณะ ได้ฝึกปฏิบัติด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ ผ่าน facbook live ปรากฏว่า มีคนชม แชร์ เป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักจัดรายการวิทยุ อป.มช. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน และมีพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู่ผ่านการสัมมนาในครั้งนี้ อีกด้วย
/NNT

Edit