อ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักของประเทศเหลือน้ำใช้ได้ไม่ถึง 10%

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทาน รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญโดยเขื่อนภูมิพล จ. ตาก มีปริมาณน้ำในอ่าง 4,577 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 34% ของความจุอ่างและมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 777 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 8% ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่าง 3,305 ล้านลบ.ม. หรือคิดเป็น 35% ของความจุอ่าง

และมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 455 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 7% ขณะที่เขื่อนแควน้อยฯ จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำในอ่าง 134 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 14% ของความจุอ่าง และมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 91 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 10%และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่าง 43 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 4% ของความจุอ่าง และมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 40 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 4% ซึ่งถ้ารวมทั้ง 4 เขื่อนหลักสำคัญ มีปริมาณน้ำในอ่าง 8,060 ล้าน ลบ.ม หรือคิดเป็น 32% ของความจุอ่าง และมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 1,364 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 8%

Edit